CRONFA CYSYLLTIADAU CYMUNEDOL CWTSH

Mae ein Cronfa Cysylltiadau Cymunedol Cwtsh bellach ar agor i sefydliadau cymunedol a sefydliadau dielw eraill yn y meysydd ffocws IWN priodol.

Mae’r gronfa wedi’i chreu gan y Rhaglen Rhwydwaith Llesiant Integredig (dan arweiniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) ar y cyd â GAVO trwy gymorth gan Gronfa Cymunedau Cysylltiedig Llywodraeth Cymru.

Bydd ceisiadau'n cael eu hadolygu gan y panel grant hyd at fis Mawrth 2024. Os bydd yr holl gyllid yn cael ei ddyrannu cyn y dyddiad hwn, mae'r broses ymgeisio yn cau.

Nod cronfa Cysylltiadau Cymunedol Cwtsh yw ariannu prosiectau sy'n annog ac yn galluogi pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n cefnogi ac yn gwella eu lles yn uniongyrchol. Er enghraifft, gall helpu grwpiau a sefydliadau i ehangu gwaith presennol, ailsefydlu eu hunain, dechrau mentrau newydd mewn ymateb i angen a chyfleoedd priodol, hyrwyddo eu hunain yn ehangach a helpu i ariannu'r defnydd o leoliadau cymunedol.

CANOLBWYNTIAU AR GYFER YR ARIAN

  • Sefydlu, datblygu a darparu digwyddiadau cysylltu a gweithgareddau cefnogi fel caffis siarad mewn canolfannau a lleoliadau cymunedol.

  • Cymorth ar gyfer gweithgareddau penodol sy’n cefnogi iechyd meddwl dynion neu fenywod – gallai hyn gynnwys siediau dynion, cymorth menopos ac ati.

  • Cefnogi datblygiad gweithgareddau ar gyfer aelodau hŷn ein cymunedau ynghyd â ffocws penodol ar ddementia i Bargod Dementia-gyfeillgar (ynghyd â chwm Rhymni uchaf) a Rhisga sy’n Gyfeillgar i Ddementia a menter Cymunedau Oed Gyfeillgar Caerffili.

  • Datblygu gweithgareddau awyr agored cymunedol priodol sy'n cefnogi lles.

  • Gweithgareddau sy’n cefnogi lles meddyliol pobl ifanc sydd wedi’u heffeithio’n ormodol gan effeithiau’r pandemig.

  • Cyfleoedd i ddatblygu gwirfoddoli cymunedol i gefnogi gweithgareddau a mentrau lles.
     

Nid yw’r meysydd uchod yn gyfyngedig, a chroesawn syniadau sy’n cyd-fynd ag amcanion cyffredinol y gronfa.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Swyddog Heather Manson drwy e-bost

(Heather.R.Manson@wales.nhs.uk ) neu ar 07581 019 410, neu Kevin Dawson drwy e-bost

(kevin.dawson@gavo.org.uk ) neu ar 07373 023 540

Gellir lawrlwytho canllawiau ymgeisio llawn  yma (pdf)

Y BROSES YMGEISIO

 

Dylid anfon y ffurflen gais wedi'i chwblhau (dogfen 'word') drwy e-bost at 

Gina Jones (Arweinydd Strategol Rhanbarthol GAVO) – gina.jones@gavo.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd gyntaf yw Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022  - ni dderbynnir unrhyw geisiadau ar ôl 5 pm ar y diwrnod hwnnw.